ЕРОЛ ТУФАН

ЕРОЛ ТУФАН

КАКВА Е ПОЕТСКАТА СЛОБОДА? Поетот во себе има две битија што коегзистираат во него. Едно е нормалниот граѓанин во општеството со сите ознаки: образование, професија, семеен статус, одговорности и права. Значи, човекот што се движи помеѓу регулациите и границите на...
ЈОСИП КОЦЕВ

ЈОСИП КОЦЕВ

ДАЛИ ПОЕЗИЈАТА ИМА ГРАНИЦИ? АКО ГИ ИМА – КОИ СЕ НЕЈЗИНИТЕ ГРАНИЦИ? АКО ГИ НЕМА – ЗОШТО? Очекуваниот одговор е дека поезијата не познава граници, ги урива сите бариери, недогледна е. Помалку очекуваниот е дека мора да внимавате да не ја преминете нејзината...
АЛЕКСАНДРА СПАСЕСКА

АЛЕКСАНДРА СПАСЕСКА

КОЛКУ Е КРШЛИВ ЧОВЕКОТ ПРЕД ДОБРАТА ПОЕЗИЈА? Само искрената поезија е добра поезија. А кога сме искрени, сме ранливи. Мора да се соголиме пред поезијата како што е таа соголена пред нас. Поезијата која ќе нè скрши, ама нема и да нè срони. Која ќе биде и златото кое...
ЗОРАН РАДИЧЕСКИ

ЗОРАН РАДИЧЕСКИ

ДАЛИ ПОЕЗИЈАТА ИМА МЕДИТАТИВЕН КАРАКТЕР? Не знам, навистина би знаел. Ете, јас никогаш не сум имал умствен капацитет да медитирам и мислам дека медитацијата би го придушила мојот поетски карактер. Сепак, поезијата има своевиден метафизички карактер што би можел да се...
ИВА ДАМЈАНОВСКИ

ИВА ДАМЈАНОВСКИ

ШТО ПРЕТСТАВУВА ПОИМОТ ПОЕЗИЈА? За мене поезијата е музичко зборување.   ШТО ТЕ ФАСЦИНИРА ПРИ ЧИТАЊЕТО НА ПОЕЗИЈА? Поезијата во принцип ме воодушевува кога може да ја каже вистината во рима или да му даде ритам на нечиј тек на свест. Многу го почитувам тоа и ми е...
ИГОР КРАЈЧЕВ

ИГОР КРАЈЧЕВ

КОЈ Е ВАШИОТ КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР? Во поезијата, барем за мене, не постои класичен и фиксен креативен центар. Јас верувам дека поезијата не може да се твори по желба, туку единствено по потреба, а потребата доаѓа тогаш кога емотивниот капацитет е исполнет со надворешни...