ФРИДА КАЛО, Вeрицa Тричкoвиќ

Тимијан во здивот
Каменлив предел твоето тело
Со корени проткаено
Рацете вкрстени врбови гранки
Дланките лозови листови извезени со вени
По крајбрежните лозја
Врескаат на прстите врвови
Могилки шепотат. Твојата бакнежна рака
Дрво си ја храниш земјата што те храни.

 

Вeрицa Тричкoвиќ

      ВЕРИЦА ТРИЧКОВИЋ, родена 1961. во Нерав, Македонија, од 1999 живее во Изернхаген кај Хановер. Најнови збирки поезија: Локвањ и пелен (Бранково Коло, Сремски Карловци 2007), Als rettete mich das Wort (Leipziger Literaturverlag , Лајпциг 2011, двојазично издание), Im Steinwald (Leipziger Literaturverlag, Лајпциг 2016, двојазично издание) и um|schrift (Gutleut Verlag, Франкфурт 2021, германски). Тричковић ја подготви, одбра и преведе антологијата на современа поезија од германското говорно подрачје Nemačka lirika 1999–2019 sám mrmor sam (ОКФ, Цетиње 2020). Бројни преводи на современа германска поезија за списанието АРС Цетиње (Црна Гора) како и за списанието на Друштвото на писателите на Македонија СТОЖЕР.

Проектот „Шири поезија, не страв“ е финансиран од Министерството за култура                     на Северна Македонија