НА РАСПОСЛАНОТО ПЛАДНЕ НЕК’ МУ Е СЛАВА…
Еуџенио Монтале

На распосланото пладне нек’ му е слава
во мигот кога сенките од дрвјата гинат,
а ликовите наоколу сè повеќе се дават
во премногу светлина, и златножолти се чинат.

Сонцето, горе – и исушениот канал.
Значи, денот мој сè уште трае:
најубавиот час е од другата страна –
зад ѕидчето, ене, варосан залез сјае.

Пустелија, наоколу; само галеб еден
над реликвија од живот во вис се вие.
Добриот дожд е отаде светот беден,
но исчекувањето поголема радост крие.

 

(Еуџенио Монтале , од збирката песни „Коски од сепија“, Магор, 2013)

Препев од италијански јазик: Живко Грозданоски

Проектот „Шири поезија, не страв“ е финансиран од Министерството за култура                     на Северна Македонија