Слем поети

Проектот „Шири поезија, не страв“ е финансиран од Министерството за култура                     на Северна Македонија